Charakteristika sociokultúrnych hodnôt a 19 príkladovhodnoty sociokultúrne sú súborom pravidiel, princípov a presvedčení, ktorými sa riadi správanie ľudskej bytosti v spoločnosti.

Oni sú poučení pasívne od útleho veku, pretože sú vštípené do jadra rodiny, je to prvý kontakt, ktorý má každý človek so spoločnosťou. Neskôr sa aj naďalej učia počas celého svojho života do takej miery, že ľudská bytosť pôsobí v spoločnosti.

Takýmto spôsobom sociokultúrne hodnoty umožňujú ľudskej bytosti, aby sa primerane vzťahovala na ľudí rovnakej sociokultúrnej skupiny, tj na zdieľanie rovnakých presvedčení, ideálov a princípov..

Sociokultúrne hodnoty ovplyvňujú dosahovanie cieľov a uspokojovanie potrieb, pretože dávajú zmysel sociálnej interakcii, pretože umožňujú identifikovať to, čo uprednostňujeme, alebo nie ľudí podľa hodnôt asimilovaných počas detstva..

Napríklad počas dospievania máte možnosť interakcie s rôznymi skupinami, s rôznymi názormi, a je tu možnosť vybrať si, do ktorej skupiny chcete patriť..

10 príkladov sociokultúrnych hodnôt

1. Rešpektovanie tradícií

Táto hodnota sa vzťahuje na rešpekt, ktorý vyvolávajú tradície spoločnosti, v ktorej človek žije. Príklady tradícií sú tance, gastronómia a slávnosti.

2 - Vlastenectvo

Toto je hodnota, ktorá sa vzťahuje na rešpekt a uznanie národných symbolov (ako je vlajka, erb a národná hymna), ako aj hrdinovia každého národa. Túto hodnotu zdieľajú ľudia z tej istej krajiny.

3- Láska k rodine

Táto hodnota predstavuje uznanie a náklonnosť, ktorá existuje medzi členmi rodiny. Je to nesebecká láska.

4- Náboženstvo

Počas procesu socializácie rodina vštepuje dieťaťu náboženstvo, v ktorom musí rásť. Môže to byť kresťan (katolícky, evanjelikálni, svedkovia Jehovovi), židovskí, moslimskí, islamskí, medzi inými..

Taktiež sa učí rešpektovať zákony, ktoré má zvolené náboženstvo. V priebehu rokov sa jednotlivec rozhoduje, či bude pokračovať v pokynoch tohto náboženstva, alebo či prijme ďalšie.

5- Mier

Táto hodnota predstavuje stav harmónie požadovaný všetkými sociálno-kultúrnymi skupinami, pretože sa snaží vytvoriť dobré vzťahy medzi ľuďmi a dosiahnuť stav pokoja bez konfliktu.

Mier sa dosahuje rešpektovaním, tolerovaním a prijímaním myšlienok, myšlienok a činov druhých.

6- Rovnosť

Vzťahuje sa na skutočnosť, že so všetkými osobami sa musí zaobchádzať rovnako. To znamená, že by nemala existovať žiadna výnimka voči žiadnej osobe ani pohlavím, sexuálnou orientáciou, fyzickou kondíciou, ekonomickou, sociálnou, medzi inými.

7. Pravda

Vo všetkých spoločnostiach je nevyhnutnou hodnotou žiť v dokonalej harmónii. Pozostáva z vytvárania interakcií založených na úprimnosti.

To znamená, že naše slová musia zodpovedať našim činom a nášmu správaniu. Pravda zahŕňa súlad s tým, čo je deklarované a čo sa deje.

8- Sloboda

Vzťahuje sa na schopnosť každej osoby konať podľa svojej vôle, pokiaľ je v súlade so zavedenými zákonmi, aby nikomu a ničomu neublížil svojimi činmi..

9 - Láska k filiárstvu

Táto hodnota súvisí s náklonnosťou, ktorú majú rodičia voči svojim deťom. Odráža sa to prostredníctvom starostlivosti a úcty, ktorú vyznávajú voči svojim potomkom po celý život.

10- Krása

Táto hodnota závisí od kánonov každej kultúry; koncepcia sa preto v jednotlivých krajinách líši.

To, čo Európania považujú za krásne, nie je to isté ako to, čo Afričania považujú za krásne.

11- Rešpektovanie toho, čo je cudzie

Toto je základná hodnota pre rozvoj sociálnych vzťahov, pretože človek musí vedieť, že nie je správne, aby sa majetok alebo myšlienky inej osoby primerane prispôsobili..

12- Zodpovednosť

Táto hodnota sa vzťahuje na záväzok, ktorý máte s niekým alebo niekým. To znamená, že schopnosť ľudí robiť rozhodnutia a prevziať dôsledky, ktoré tieto generujú.

13- Tolerancia

Je to schopnosť prijať činy alebo ideály ľudí, aj keď s tým nesúhlasia.

14 - Empatia

Táto hodnota je o schopnosti ľudskej bytosti pochopiť, čím prechádza iná osoba.

Umožňuje podporu a pomoc potrebnú na prijatie alebo prekonanie situácie.

15- Rešpektovanie starších ľudí

Táto hodnota je zakorenená vo väčšine kultúr. Vzťahuje sa na to, že mu dáva hodnotu, ktorú si staršie zaslúžia.

Základným príkladom, ktorý dokazuje naplnenie tohto stavu je, že pozícia je daná starcovi v autobuse, v metre alebo v čakárni v nemocnici..

16 - Spravodlivosť

Vzťahuje sa na monitorovanie súboru noriem, robí osobu, ktorá rešpektuje pravdu a dáva každému z nich to, čo mu zodpovedá.

17- Vďačnosť

Vzťahuje sa na kvalitu vďačnosti láskavosti, ktorú získali iní jednotlivci.

18 - Veľkorysosť

Je to kvalita, ktorú musia ľudské bytosti dávať bez toho, aby očakávali niečo na oplátku.

19 - Presnosť

Vzťahuje sa na úsilie, ktoré každá osoba robí, aby dorazila včas na schôdzku alebo na doručenie práce v stanovenom čase.

referencie

  1. Aké sú kultúrne hodnoty? Získané dňa 20. júla 2017, z domény commercialdictionary.com
  2. Sociokultúrne hodnoty a organizačná kultúra. Získané dňa 20. júla 2017 od spoločnosti researchgate.net
  3. Sociokultúrne hodnoty, nová morálka a rodina. Získané dňa 20. júla 2017, z onlinelibrary.wiley.com
  4. Sociálno-kultúrne hodnoty. Získané dňa 20. júla 2017, z ijf.hr
  5. Sociokultúrne zmeny a tradičné hodnoty. Zdroj: 20. júla 2017, od sciencedirect.com
  6. Sociokultúrne a ekonomické hodnoty. Získané 20. júla 2017, z orgprints.org
  7. Aké sú sociálne sociálne hodnoty? Získané dňa 20. júla 2017 od spoločnosti environmenticresearch.com.